...

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI M.Kos Michał Krasnostawski z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 95 B, 75-005 Koszalin 

 1. M. Kos przywiązuje dużą wagę do prywatności swoich Klientów i w pełni wdrożyła wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „Rozporządzenie”.

 Wszelkie dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem.

 W celu zapewnienia swoim Użytkownikom jasnej i przejrzystej informacji o sposobie i zakresie przetwarzania ich Danych Osobowych, M. Kos przyjęło niniejszą Politykę Prywatności.

 Jeśli nie akceptują Państwo zasad opisanych w niniejszej Polityce – prosimy o niekorzystanie z usług M. Kos. Jeśli jednak mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – jesteśmy do Państwa dyspozycji (kontakt@mkos.com.pl)

 

DEFINICJE

Jeśli w Polityce Prywatności M. Kos użyte są poniższe zwroty, należy im przypisać następujące znaczenia:

 1. M. Kos– oznacza jednoosobową działalność gospodarczą działającą pod firmą M.Kos Michał Krasnostawski z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 95 B, 75-005 Koszalin, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej(„osobie, której dane dotyczą”).
Strona Internetowa – oznacza stronę internetową, sklep internetowy lub aplikację pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.mkos.com.pl

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez M. Kos za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkowników automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Usłudze na Stronie Internetowej
Umowa – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Użytkownikiem, a M. Kos za pośrednictwem Strony Internetowej: https://mkos.com.pl/   ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyn.
Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Użytkownikiem, a M. Kos.

Polityka – oznacza niniejszą politykę prywatności.

Usługi – oznaczają świadczone przez M. Kos usługi, w szczególności sprzedaż towarów oferowanych na stronie: https://mkos.com.pl/
Użytkownik – oznacza będącego osobą fizyczną odbiorcę Usług świadczonych przez M. Kos, którego Dane Osobowe są przetwarzane m.in. za pośrednictwem Strony Internetowej M. Kos.
Przetwarzanie – oznacza czynności lub zestaw czynności wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, wykorzystywanie, przeglądanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych przez M. Kos.

Rozporządzanie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszej Polityki Prywatności jest M. Kos. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik, której dane osobowe przetwarza M. Kos ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ M. KOS

Za pośrednictwem Strony Internetowej https://mkos.com.pl/ – M. Kos może przetwarzać Państwa Dane Osobowe – dzieje się tak jednak wyłącznie w przypadku, gdy są Państwo Użytkownikami, którzy dobrowolnie podali nam swoje Dane Osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie lub gdy przetwarzanie Danych Osobowych wynika z korzystania przez Państwa z naszych Usług, w szczególności zakupu oferowanych na Stronie Internetowej Usług lub zapisania się na Newsletter.

 1. W M. Kos przyjęliśmy zasady wynikające z Rozporządzenia – powierzając nam swoje Dane Osobowe mogą być Państwo pewni, że przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 2. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest M.Kos Michał Krasnostawski z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 95 B, 75-005 Koszalin, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji złożonych przez Państwa zamówień. Zawsze przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych.
 4. W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przy przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych naruszono przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”).
 5. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, zawsze przysługuje Państwu prawo żądania informacji o swoich Danych Osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Państwu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody.
 6. Celem realizacji naszych Usług potrzebujemy niektórych Państwa Danych Osobowych, dlatego:

-podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem naszej Strony Internetowej prosimy o podanie Danych niezbędnych do realizacji Usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

-podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony Internetowej zbieramy informacje statystyczne za pośrednictwem plików cookies – nie profilujemy jednak Użytkowników. Cookies służą nam wyłącznie po to, by w pełni uruchomić funkcjonalności naszej Strony Internetowej, oraz by sama Strona Internetowej była dostosowana do Państwa potrzeb.

 1. Przetwarzamy więc Państwa Dane Osobowe:

-w celu świadczenia Usług;

-w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych Usług oraz w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

-jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – w celach marketingowych, tj. przesyłania Państwu za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu naszych aktualnych informacji handlowych. Zgodę tę mogą Państwo wyrazić poprzez zapisanie się na nasz Newsletter za pośrednictwem Strony Internetowej. Zgoda ta jest w pełni dobrowolna, nie ma wpływu na świadczenie Usług oraz może być w każdym czasie odwołana.
Aby odwołać wyrażoną zgodę wystarczy drogą mailową skontaktować się z M. Kos.

 1. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe tylko przez taki okres, jaki jest to niezbędne dla realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy wyłącznie do momentu jej cofnięcia, chyba, że przetwarzanie odbywa się jeszcze na innej dozwolonej przez Rozporządzenie podstawie.
 2. Nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych do innych Państw Unii Europejskiej, tzw. Państw Trzecich, to jest Państw spoza Unii ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 3. W każdej chwili mogą Państwo:

-prosić o wgląd do swoich Danych Osobowych i dokładną informację, w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane;

-sprostowywać, aktualizować oraz poprawiać swoje Dane Osobowe;

-wnieść sprzeciw, co do przetwarzania Państwa Danych Osobowych;

-odwołać swoją zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Danych Osobowych w całości lub w części, przy czym bez Państwa Danych Osobowych nie możemy świadczyć dla Państwa pewnych Usług;

-prosić o dokładną informację, komu i na jakiej podstawie przekazaliśmy Państwa Dane Osobowe;

-prosić o przeniesienie Państwa danych do innego podmiotu;

-skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

 1. M. Kos niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępni Państwu informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych w pkt. 3-5 oraz 12. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, M. Kos w ciągu miesiąca przekaże Państwu informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. M. Kos zawsze poinformuje Państwa o realizacji Państwa uprawnienia.
 2. W pewnych wyjątkowych sytuacjach możemy odmówić usunięcia Państwa Danych Osobowych. Jest to jednak możliwe wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przez prawo.
 3. W przypadku, gdyby w związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych miał miejsce jakikolwiek incydent bezpieczeństwa, wpływający na bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz mogący powodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw lub wolności, poinformujemy Państwa o takim incydencie.
 4. Dla prawidłowego wykonania naszych Usług, konieczna jest współpraca z różnymi podmiotami. Czasami niezbędne jest przekazanie Państwa Danych Osobowych naszym partnerom, zawsze jednak dzieje się to na podstawie umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.
 5. Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być też podmioty pomagające nam prowadzić dla Państwa naszą działalność – takie jak kurierzy, firmy informatyczne, firmy księgowe lub nasi doradcy prawni.
 6. Informacją handlową w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie są jednak przesyłane przez nas informacje związane z działaniem wykonywanych na Państwa rzecz Usług, takie jak informacje o zmianie warunków świadczenia Usług czy też zmiana Polityki.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu z M. Kos pod adresem mailowym kontakt@mkos.com.pl

RODO

Wersja I

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) M. Kos Michał Krasnostawski z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 95 B, 75-005 Koszalin (dalej jako: „M. Kos”) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się M. Kos. Kontakt z M. Kos możliwy jest także pod adresem mailowym: kontakt@mkos.com.pl
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych od M. Kos, w takiej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz M. Kos usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.
 4. M. Kos nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji na Pani/Pana rzecz zamówienia, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych
  M. Kos oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez M. Kos. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody pod adresem mailowym: kontakt@mkos.com.pl
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.

Informacja dla osób korzystających z newslettera

 

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) M.Kos Michał Krasnostawski z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 95 B, 75-005 Koszalin (dalej jako: „M. Kos”) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się M. Kos. Kontakt z M. Kos możliwy jest także pod adresem mailowym: kontakt@mkos.com.pl
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu wysyłania Pani/Panu informacji handlowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 3. M. Kos nikomu nie przekazuje danych osobowych podanych przez Panią/Pana podczas zapisu na newsletter.
 4. M. Kos nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
 7. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację zamówienia. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody i wypisania się z newslettera.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania https://mkos.com.pl/ 

DO GÓRY

Wyświetl koszyk klienta

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.