...

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego
M. Kos

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym M. Kos działającym pod adresem: www.mkos.com.pl, który prowadzony jest przez M. Kos Michał Krasnostawski
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) M. Kos – rozumie się przez to M. Kos Michał Krasnostawski, z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Zwycięstwa 95 B (75-005),
NIP 6692508202, REGON 380417033,
b) Kliencie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zarejestrowała się w Sklepie Internetowym, lub podaje swoje dane przy zakupie jako gość,
c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez M. Kos pod adresem internetowym www.mkos.com.pl,
d) Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze
M. Kos. W przypadku, gdy M. Kos podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny,
e) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez M. Kos do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,
f) Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
g) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,
h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. M. Kos zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
5. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
6. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
7. M. Kos nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży Towarów, jak również sprzedaży Towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień
1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
a) nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania,
b) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu.
2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
b) dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
5. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.
6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o przyjęciu Zamówienia w Sklepie.

III. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień
1. Z chwilą potwierdzenia przez M. Kos przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której M. Kos potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji.
2. M. Kos zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
3. M. Kos ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b) wskazujących na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży,
c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
4. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez M. Kos.
5. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
6. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy M. Kos a Klientem.
7. M. Kos przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.
8. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

IV. Zasady płatności
1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez
M. Kos,
c) kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.
2. M. Kos umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu PayU.pl Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez:
– kartę płatniczą m.in. VISA, MasterCard
– mTransfer
– MultiTransfer
– GPay
– PayPo
– Płacę z Twisto
– Płacę z Blik
– Płacę z Alior Bankiem
– Pekao24Przelew
– Przelew Online Crédit Agricole
– Millennium – Płatności Internetowe
– Nobel Bank
– Płać z ING
– Płacę z Citi Handlowy
– Płacę z Bank Spółdzielczy
– Płacę z BOŚ Bank
– Płacę z Inteligo
– Płacę z Pluz Bank
– Bank Nowy BFG S. A.
– Paylink Idea
– Przelew z GetinBank
– Przelew z Nest Bank
– Przelew z Bankiem Pocztowym
– Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki
3. W przypadku gdy M. Kos wprowadzi możliwość dostawy zamówionego Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej, wówczas możliwa będzie również płatność za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej.
4. M. Kos przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką podczas odbioru osobistego przez Klienta w siedzibie M. Kos w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 95 B (75-005) lub w innych okolicznościach. M. Kos poinformuje o wprowadzeniu takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.
5. Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

IV. Reklamacja Towaru
1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
a) przesłane na adres:
Sklep internetowy M. Kos
ul. Zwycięstwa 95 B,
75-005, Koszalin
lub
b) przesłane na adres e-mail: kontakt@mkos.com.pl
lub
c) złożone osobiście w siedzibie firmy M. Kos.
2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu www.mkos.com.pl
3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
V. Dostawa zamówionego Towaru
1. M. Kos realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy. M. Kos przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej.
M. Kos poinformuje o takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.
2. M. Kos przewiduje realizację Zamówienia poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem iż koszty Zamówienia, oprócz ceny za Towar, ustalane będą indywidualnie z Klientem poprzez kontakt drogą mailową lub telefoniczną w zależności od lokalizacji danego kraju.
3. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 3 dni roboczych:
a) od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;
b) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie M. Kos w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.
Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
4. M. Kos zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
6. M. Kos przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w siedzibie firmy M. Kos, przy ul. Zwycięstwa 95 B (75-005) w Koszalinie lub w innych okolicznościach. Informację o takiej możliwości M. Kos zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.
7. M. Kos zastrzega sobie możliwość wprowadzenia czasowych, specjalnych ofert typu „przedsprzedaż”, w ramach których Klient będzie miał możliwość dokonania zakupu Towarów z nowych kolekcji, jeszcze przez terminem wprowadzenia tej kolekcji do regularnej sprzedaży na stronie internetowej. W przypadku realizacji Zamówień składanych w ramach „przedsprzedaży” nie obowiązują terminy wskazane w ust. 2 powyżej. Terminy realizacji Zamówień składanych w ramach „przedsprzedaży” będą każdorazowo wskazywane przez M. Kos w materiałach promocyjnych dotyczących tej oferty, w tym na stronie internetowej Sklepu przy towarach objętych „przedsprzedażą”, jak również komunikowane Klientom we wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie

VI. Zwrot zakupionego Towaru
1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony poprzez stronę internetową Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 30 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru M. Kos w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z zamieszczoną pod adresem internetowym Sklepu procedurą Zwrot Towaru > .
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. M. Kos ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez M. Kos zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez M. Kos usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
6. M. Kos zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia M. Kos oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. M. Kos może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej: www.mkos.com.pl.

VII. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez M. Kos jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez M. Kos, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od M. Kos informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez M. Kos na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.
3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
5. Klientowi przysługuje prawo żądania od M. Kos dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach M. Kos dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta –dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed utworzeniem tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez M. Kos do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą M. Kos na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

IX. Dane kontaktowe
We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze M. Kos w następujący sposób:
a) pocztą pod adresem:
Sklep Internetowy M. Kos
ul. Zwycięstwa 95 B,
75-005, Koszalin
b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 500-131-827,
c) za pośrednictwem e-mail: sklep kontakt@mkos.com.pl
X. Postanowienia końcowe
1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

DO GÓRY

Wyświetl koszyk klienta

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.